Pravidla užívání portálu abarin.cz a všech služeb s ním souvisejících


1.Základní užívání a provoz
1.1 Abarin.cz je online služba provozovaná na internetové adrese http://www.abarin.cz. Její užívání pro koncového uživatele je zdarma a pro všechny uživatele je jeho užívání zcela dobrovolné.
1.2 Provozovatel, hosting či administrátor portálu (dále pouze provozovatel) není odpovědný za jakékoli újmy a ztráty způsobené užíváním portálu Abarin.cz a dalších služeb s ním souvisejících (dále pouze portál).
1.3 Provozovatel se nezaručuje za nepřetržitý provoz portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit portál na dobu dle svého uvážení pro vlastní potřeby (nejčastěji údržby).

2. Uživatelská data
2.1 Provozovatel se zavazuje že data vložená uživately portálu nebude zneužívat ke svému prospěchu a že tyto data nebude poskytovat druhé či třetí osobě.
2.2 V případě napadení či krádeže dat (hacking) není provozovatel zodpovědný za případný únik dat.
2.3 Provozovatel se zavazuje že bude s daty vloženými uživatelem do portálu zacházet s maximální opatrností a bude se maximálně snažit zamezit jejich poškození či ztráty.

3. Copyright
3.1 Jakákoliv data vložená uživatelem, jsou jeho majetkem a ani provozovatel ani jiný uživatel nemá právo k jakékoliv manipulaci s těmito daty, pokud nemá souhlas jejich autora.
3.2 Jakékoliv části portálu, jeho designu či textů, které nepocházejí od uživatelů jsou chráněny autorským zákonem a jsou majetkem osob uvedených jako provozovatel v bodu 1.2.

4. Pravidla chování
4.1 Uživatel nesmí vědomě poškozovat (ať již slovem či činnem) provozovatele portálu či samotný portál.
4.2 Uživatel by měl brát ohled na ostatní uživatele a chovat se slušně a shovívavě vůči nováčkům.
4.3 Je zakázáno publikovat jakékoliv data, která jsou v rozporu se zákony ČR.

5. Sankce
5.1 Za porušení jakéhokoliv pravidla zde uvedeného, může být zrušen uživateli jeho účet (smazána jeho data v portále).